MUZ FM

REGULAMENT Ready, Steady, GOA!

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurarea a
Campaniei „Ready, Steady, GOA!”

21 Iunie 2018                                                                             mun. Chișinău

 

Articolul 1. GENERALITĂȚI

1.1 „Radio Media Group Inc.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului și “Eurosafari” SRL, în persoana Directorului General Adrian FOCSA, care activează în baza Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Ready, Steady, GOA!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Ready, Steady, GOA!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL

2.1 Campania „Ready, Steady, GOA!”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiile acestei campanii sunt bilete de acces la piscină, oferite de partenerul general al campaniei “Eurosafari” SRL.

2.2 În perioada 21 Iunie – 31 Iulie 2018, pe toată durata campaniei, toți doritorii de a câștiga bilete duble la piscină, vor trebui să expedieze numărul de telefon pe pagina de Facebook Muz FM. Ulterior, de Luni până Vineri, în spaţiul 13:00-14:00, DJ-ii Muz FM vor selecta aleatoriu câte un participant/zi, pe care îl vor telefona în emisie directă; pentru a câştiga premiul campaniei, participanţii trebuie să răspundă la apel cu fraza: “MERG CU MUZ LA GOA”. Dacă participanţii vor răspunde cu o altă frază: Bună, Alo, Salut, aceştia vor pica concursul. Zilnic, va fi desemnat câte un câştigător.

2.3 Premiul pentru un câştigător stabilit în cadrul acestei campanii constituie bilete de acces la piscină pentru 2 persoane.

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Ready, Steady, GOA!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Ready, Steady, GOA!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Campania „ Ready, Steady, GOA!”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada 21 Iunie – 31 Iulie 2018, Muz FM şi “Ready, Steady, GOA!”, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Ready, Steady, GOA!”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Ready, Steady, GOA!” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6 Participarea la Campania „Ready, Steady, GOA!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.7 Participantul la Campania „Ready, Steady, GOA!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE

4.1 Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2 Platformele de legătură: platforma de Facebook Muz FM.
4.3 Fiecare participant are dreptul să se înregistreze în concurs o singură dată per zi. Este validat pentru concurs un singur număr de telefon de la un participant, conform prezentului Regulament.
4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

4.5 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

4.5.1 Câștigătorii campaniei vor fi desemnați conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.5.2 Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:
4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL

5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiile oferite în cadrul campaniei sunt bilete de acces la piscină.

5.2 Organizatorul este obligat să calculeze, să rețină și să achite la buget impozit pe venit reținut la sursa de plata în mărime de 18%, în conformitate cu art. 901 alin. (33) din Codul Fiscal al RM.

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1 Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfășurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanților, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanții își dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3 De asemenea, participanții își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acțiuni promoționale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanții confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate apelurile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage înregistrarea expediată în timpul desfășurării Campania “Ready, Steady, GOA!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR:

„Radio Media Group Inc.” SRL
Victoria BUCĂTARU
Director General

“Eurosafari” SRL
Adrian FOCSA
Director General